шалгалтандаа бэлтгээрэй

2012-05-04,

2012-03-22,

2012-03-22,

2012-03-22,
Хязгаарлалттай бичлэг байна. Та хэрэв үзэх эрхтэй бол энд дарж орно уу.

2012-03-22,
Хязгаарлалттай бичлэг байна. Та хэрэв үзэх эрхтэй бол энд дарж орно уу.

Мэндчилгээ

2012-03-16,

Илтгэл бичих

2012-03-16,
Илтгэл бичих загвар:
•    Илтгэлийн сэдэв
•    Илтгэгчийн нэр
•    Үндэслэл
•    Зорилго, зорилт
•    Үр дүн
•    Үр дүнгийн хэлцэмж
Ашигласан ном зүй гэсэн бүтэцтэйгээр бичнэ

Илтгэлийн хураангуй бичих заавар:
•    А-4 хэмжээтэй цаасан дээр бүх талаас 2.5 см-ийн зайнд  200 үгэнд багтаан монгол, англи хэл дээр бичсэн байна.
•    Текстийг  Times New Roman  фондоор, үсгийн 12 хэмжээтэй, мөр хоорондын зай single байна.
•    Гарчигийг  Times New Roman  фондоор, үсгийн 14 хэмжээтэй, Bold-оор тодруулж текстийн голд бичнэ.
•    Зохиогч болон байгууллагын нэрийг Times New Roman  фондоор, үсгийн 10 хэмжээтэй, ...

2012-03-05,

2012-03-05,

2012-03-05,
"